A legjobb árak autókölcsönzés: 15 Euro / nap phone0745-499.117
ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK

Mely alapján az EUROCENTERAUTO KFT, mint bérbeadó a bérleti szerződésben, valamint az alábbiakban meghatározott feltételekkel bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a túloldalt megjelölt gépjárművet.

1. Bérbeadó a gépjárművet közúti közlekedésre alkalmas megfelelő műszaki és esztétikai állapotban, látható és rejtetett hibák nélkül, kenőanyaggal és üzemanyaggal feltöltve a szükséges tartozékokkal együtt, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező „Állapotlap” alapján adja át. Bérlő a gépjárműért teljes felelőséggel tartozik és azt a jogszabályok által előirt engedélyekkel, illetve feltételek szerint használhatja.

2. A gépjárművet kizárólag a bérleti szerződésben feltüntetett bérbeadó által feljogosított személyek vezethetik. A gépjárművet csak a 21 életévét betöltött, érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel és legalább 1 éve érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy vezetheti. Bérlő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, közlekedési, hatósági előírást betartani. Bérbeadó nem felelős a jelen szerződés be nem tartásából eredő következményekért, valamint azért, ha a bérlő nem rendelkezik - külföldre történő kivitel esetén – az adott országban előirt okmányokkal (pl. nemzetközi jogosítvány, vízumok, stb.). Bérlő a gépjármű kezelési útmutatójában foglaltak betartásával, rendeltetésszerűen jogosult és köteles a gépjárművet használni és azzal a közúti közlekedésben részt venni.

.
3. Tilos a gépjárművet:
másnak bérbe -, kölcsönadni,
azt vezetésre nem jogosult személynek átadni,
a gépjárművet alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
a gépjárművet vontatásra, versenyzésre, oktatásra, üzletszerű személyszállításra,
vámköteles árukat törvényellenesen szállítani,
pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítására,
a szállítható személyek számát meghaladóan személyeket szállítani,
az előirt súlyt meghaladóan megterhelni,
jármű, vagy pótkocsi, lakókocsi mozgatására használni,
abban élő állatot szállítani,
a bérbeadó által megjelölt szakszervizén kívül a járművet mással javíttatni,
illetve bármely rendeltetéstől eltérő tevékenységre használni,
az előirt üzemanyagtól eltérő minőségű (oktánszámú) üzemanyagot tankolni, és azzal a gépjárművet működtetni,
a gépjárműbe beszerelt biztonságtechnikai berendezéseket kiszerelni vagy bármely módón üzemképtelenné tenni, és azok használatát mellőzni,
A rendeltetéstől eltérő használatból és/vagy a fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő valamennyi költségeket és kárt a bérlő a bérbeadó részére megtéríteni köteles.

4. Ha a gépjárműbérlést bérlő előzetesen rendeli meg, és azt bérbeadó visszaigazolja, bérbeadó a bérleti időtartam kezdetekor megrendelésben szereplő kategóriájú gépjárművet köteles bérbe adni a bérlőnek. Ha a bérleti időtartam kezdetekor az adott gépjármű nem áll rendelkezésre, bérbeadó a megrendelt jármű kategóriájának megegyező, vagy egy magasabb kategóriájú járművet köteles biztosítani az eredetileg megrendelt gépjármű bérleti díjáért.

5. Bérbeadó az érvényes árlista alapján adja bérbe a gépjárművet, de jogosult a díjtételeket – bérlő előzetes értesítésével – módosítani. Bérlő a bérleti díj emelkedése esetén a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.

6. A jelen szerződés alapján egy bérleti nap 24 órából (haszongépjármű bérlés esetén, bérleti szerződés szerint minimum 4 órából) áll, amely a bérleti szerződésben feltüntetett időpontban kezdődik. Heti vagy havi bérleti időtartam kezdő- és lejárati napja, naptári nap feltüntetésével történik. A bérlet minimális időtartama 1 (egy) nap, türelmi idő – késedelem esetén - 1 óra.
7. Bérlő a szerződést, a lejárta előtt meghosszabbíthatja a bérbeadóval történt előzetes egyeztetéssel, de ezen szándékát a bérleti időtartam lejárta előtt legalább 24 órával személyesen, telefonon vagy telefaxon jelentheti be. A bérleti szerződés meghosszabbítása csak akkor válik érvényessé, ha azt a bérbeadó írásban (telefaxon) visszaigazolja. Bérbeadó a szerződést meghosszabbítani nem köteles. Ha a hosszabbítás igazolható módón nem történik meg, a szerződés az eredeti időpont bekövetkeztével megszűnik.


8. Ha bérlő a bérleti díjat határidőre nem fizeti meg, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani és a gépjárművet, bérlő költségére elszállítani. Bérlő hozzájárul, hogy a bérleti díjat esedékességének lejárata után bérbeadó inkasszóval, illetve azonnali beszedési megbízással kapja meg. Bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződésben feltüntetett bérleti időszak lejártakor, annak meg nem hosszabbítása esetén, bérbeadó a bérleti jogviszony megszűnésekor jogosult a járművet visszaszármaztatni, melynek minden költsége bérlőt terheli.

9. A bérlő a gépkocsiért és annak összes tartozékáért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Bérlőnek lehetősége van törés, lopáskár, totálkár esetére önrész csökkentő biztosítás vállalására.

10. A gépjármű ellopása esetén bérlő önrészként a gépjármű beszerzéskori bruttó listaárának 25%-t köteles bérbeadónak megfizetni, a nyomozás lezárásáról szóló jogerős határozat átvételét követő 8 napon belül, ameddig bérbeadó jogosult a letéti díjat visszatartani. Bérlő kötelessége, a gépjármű iratait, mindig magánál tartani, azokat nem a gépkocsiban tárolni, parkoláskor az ajtók, ablakok zárt állapotáról meggyőzni, és a szokásos napi életvitelhez szükséges értékeit a gépkocsiban nem látható helyen elhelyezni! A Bérlő kötelessége továbbá, a gépkocsi parkolásakor a gépjárműbe beszerelt biztonságtechnikai eszközöket (váltózár, riasztó, stb.) használni, a beszerelt rádió (magnó, CD, DVD, stb.) előlapját biztonságos helyen őrizni. A gépjármű iratainak, kulcsának és a biztonsági eszközök, berendezések alkalmazásának mellőzéséből eredő valamennyi kárt (lopás, rongálás, stb.) Bérlő a Bérbeadó részére megtéríteni köteles. Azon káreseményeknél, melyeknél a biztosító társaság a kártérítés során levonással él, vagy azt nem téríti, úgy a meg nem térítetett összeget bérlő köteles megfizetni. Amennyiben a bérlő okozta kár miatt a gépkocsit bérbeadó 30 napon belül nem tudja megjavíttatni, úgy bérlőnek az önrészen felül a bérleti díj +150%-át meg kell fizetni bérbeadó felé. Azon káreseményekből adódó fizetési kötelezettségeket, melyek bekövetkezéstől számítva 30 napon belül nem történik meg a káresemény hatósági minősítése, illetve biztosító általi kártérítés elismerése, és nem rendeződik a felmerült kár megfizetése, akkor a felmerült kár biztosító vagy más által meg nem térített összegét a Bérlő. letét formájában köteles megfizetni a Bérbeadó részére. Az ügy lezárásakor a letétből megtörténik az elszámolás és a különbözetet a Bérbeadó a Bérlő számára visszatéríti. Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű biztosítása nem terjed ki a raktérben szállított árura.

11 Bérlő a járművet kizárólag Romania területén használhatja. Bérlő a gépjárművet csak bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával viheti külföldre, ha ezt a szándékát a bérleti szerződés megkötésekor bejelentette. Bérbeadó a gépjármű külföldre való kivitelének engedélyezését – indoklás nélkül – megtagadhatja. Bérlő tudomásul veszi, hogy az esetleges műszaki mentés a távolság arányában késedelmes lehet, továbbá a mentéssel esetleg felmerülő költségeket a bérbeadónak megfizetni köteles. Bérlő tudomásul veszi, hogy az ismertetett országokon kívül, a többi Europai Uniós tagországra, csak Bérlő teljes anyagi felelősségvállalására állít ki bérbeadó határátlépési engedélyt.

12. Személyi sérüléssel járó baleset, lopás, vagy feltörés esetén bérlő köteles rendőri intézkedést kérni, és eljárást kezdeményezni. Ha a balesetben résztvevő külföldi állampolgár, a rendőri intézkedés minden esetben kötelező. Bérlő a rendőrség által felvett jegyzőkönyv 1 (egy) példányát a bérbeadónak köteles átadni.

13. A gépjármű rendeltetésszerű használata közben fellépő műszaki meghibásodás, illetve azt ért baleset esetén bérlő köteles haladéktalanul bérbeadót értesíteni és egyben – az elvárhatóság mértékében – bérbeadó költségén a jármű biztonságos elhelyezéséről gondoskodni. Ha az elszenvedett baleset következtében a gépjármű átmenetileg használhatatlanná válik, bérbeadó dönthet cseregépjármű biztosításáról, melynek esetlegesen felmerülő költségei bérlőt terhelik.

14. Bérbeadó hozzájárulása nélkül – eltekintve az üzemszerű működéssel együtt járó folyadékszint utántöltésektől, illetve a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítástól – (pl.: olajutántöltés, defekt elhárítás, ablaktörlő lapát, vagy annak gumi cseréje) bérlő javítást nem végezhet, vagy nem végeztethet. Az ezzel kapcsolatos minden költség és veszélyviselés bérlőt terheli. Bérbeadó bérlő bejelentését követően köteles a gépjármű hibájának elhárításától, a lehetőség szerinti sürgősséggel gondoskodni. Bérbeadó a gépjármű sérüléséből vagy meghibásodásából eredő károkért felelősséget nem vállal.


15. Bérlő a kilométer-számláló meghibásodását haladéktalanul köteles bérbeadónak jelenteni. Ha a bejelentés elmarad, vagy a kilométer-számláló pecsétjét, plombáját megrongálták, illetve a számláló szerkezetet bármely módón kiiktatják, vagy kikapcsolják, bérlő a bérlet teljes időtartamára korlátlan kilométeres-futásteljesítmény díjat köteles megfizetni.
16. Bérlő köteles a szerződéskötéskor meghatározásra kerülő kilométer-számláló állásánál – de legalább havonta egyszer – a gépjárművet bérbeadó telephelyén felülvizsgálatra bemutatni. Ha bérlő ezen revíziós kötelességét elmulasztja, az előirt km mennyiség túllépését követően minden megkezdett 100 km után az adott gépjármű normál napi kategóriadíját tartozik megfizetni, továbbá köteles a túllépéssel okozott minden kárt is megfizetni. Revízióra leadott gépjármű helyett – ha a felülvizsgálat időtartama a 6 órát meghaladja – bérbeadó bérlőnek cseregépjárművet biztosit, ha a revízióra való jelentkezést legalább 72 órával előbb a bérlő jelezte.

17. Bérlő az előirt minőségű (oktánszámú) üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és minden egyes üzemanyag tankolásáról a töltőállomásokon nyugtát/számlát kérni. A nem megfelelő üzemanyag használatából eredő valamennyi kárt (üzemanyagcsere, javítás, stb.) köteles megtéríteni. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, akkor a hiányzó üzemanyag díj költség szolgáltatási díjat kell bérlőnek megfizetnie.

18. Bérlő köteles a gépjárművet, annak tartozékait és más okmányait a legnagyobb gondossággal használni, illetve kezelni, továbbá a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait mindig magánál tartani. Lopás esetén bérlő köteles mindazon kárt megfizetni, amelyet a lopás bejelentését követően a biztosító a bérbeadónak nem térit meg, pl: nem tudja felmutatni a gépjármű eredeti kulcsát, a riasztó kapcsolót, forgalmi engedélyt. Az indítókulcs, a forgalmi engedély, illetve a rendszám elvesztése esetén a pótlásokkal kapcsolatosan felmerülő összes költség a bérlőt terhelik.

19. Bérlő köteles a gépjárművet a bérlet lejártakor a szerződésben meghatározott helyben, időben és az üzlet nyitva tartás ideje alatt, az átvett összes tartozékokkal – a normál elhasználódást kivéve – az átvételkori állapotnak megfelelően, „Visszavételi Állapotlap” felvétele mellett visszaszolgáltatni. Ha visszavételkor a bérelt gépjármű tartozékai hiányoznak, azok értékét bérlő köteles megfizetni. Ha bérlő a gépjárművet késve adja vissza, minden megkezdett nap után 1 (egy) nap bérleti díjat kell fizetnie.

20. Ha bérlő a gépjárművet nem bérbeadó telephelyén veszi át, illetve adja le, a szerződés lejártakor – egyéb megállapodás hiányában – a mindenkori díjszabás szerinti kiszállítási, illetve visszaszállítási díjat tartozik megfizetni.

21. Az üzlet nyitva tartás idején túli – 18 – 8 óra között – kiadás, vagy visszavétel többletköltséggel jár. Bérbeadó ilyen esetben jogosult - szerződésben meghatározott - alkalmankénti pótdíjat a Bérlő terhére felszámolni. Bérlő a járművet kizárólag az EUROCENTERAUTO KFT. munkatársainak adhatja vissza, azt szervizben, repülőtéren, szállodai portán, harmadik személynek, stb. nem adhatja le Ettől eltérő esetben a gépjármű felett a teljes kárveszélyt a bérlő viseli (pl. szálloda, repülőtér, vasútállomás parkolójában hagyott, stb.).

22. A bérleti idő alatt elkövetkezett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) és parkolási díjak megfizetéséért bérlő a jelen szerződés aláírásával teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei és díjai őt terhelik, amelyeket számla ellenében a bérbeadónak megfizetni köteles, továbbá ezennel hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési eljárásokkal kapcsolatban, illetve engedélyezi, hogy a büntetés és a parkolási díjak összege – az ügyintézési díjjal növelt értékben – bank- és/vagy hitelkártyáján bármikor (akár utólag is) leterhelésre kerülhessen, külön hozzájárulása nélkül. Bérbeadó jogosult a bérlő által elkövetett szabálysértések, parkolási bírságok utólagos beszedésére és ezért  kezelési költséget felszámolni.
23. Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt, és büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

24. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a szerződésben meghatározott gépjárművek üzemeltetője, melyet bérbeadó jogosult a tulajdonos megbízottjaként üzemeltetni és azt további bérletbe, albérletbe adni.

25. Felek a bérleti szerződésből eredő bármely vitás kérdésüket tárgyalás utján, egyezségre törekedve próbálják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, peres eljárás esetére kikötik értékhatártól függően a Csikszeredai birosagon a roman jogi torvenyeknek megfeleloen.


26. Bérlő ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérbeadó személyi okmányairól fénymásolatot készítsen, ezért Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy azokat titkosan kezeli, harmadik személy részére azok adatait nem adja ki, továbbá a jogiszony megszűnésétől számított egy éven belül azokat megsemmisíti.

27. Bérbevevő kijelenti, hogy a szerződést angol/magyar /roman nyelven elolvasta, gondosan tanulmányozta, az abban foglaltakat megértette, és tudomásul vette, és ezt követően, a szerződő felek, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt jóváhagyólag írták alá.

 

Tudnivalók baleset esetén

Belföld

Ha személyi sérülés is történt, akkor orvost, mentőt kell hívni, és minden esetben értesíteni kell a rendőrséget.

Ha kettő vagy több jármű ütközött, akkor minden esetben ki kell tölteni az Európai Baleseti bejelentőt. Kérjük, olvassa el figyelmesen a bejelentő hátoldalán található útmutatót. Ha nincs kéznél Baleseti bejelentő, akkor akár egy üres papírlapon is rögzíthetők a baleset körülményei, illetve a résztvevő felek és járművek személyes és biztosítási adatai. Ha a felelősség kérdésében nem tudnak megegyezni a másik féllel, akkor hívjanak rendőrt.

Amennyiben saját hibás kára van és rendelkezik casco biztosítással, akkor ennek terhére történik a kárrendezés.

Külföld

Minden esetben ki kell tölteni az Európai Baleseti bejelentőt. Ennek rovatai ugyanazokat az adatokat tartalmazzák az idegen nyelvű példányokon is, ezért mindegy, hogy melyik fél példánya kerül kitöltésre. Fontos, hogy minden rovat pontosan ki legyen töltve.

Amennyiben Ön volt a károkozó fél, akkor hazaérkezése után értesítse kötelező gépjármű felelősségbiztosítóját a káreseményről.

Amennyiben Ön volt a károsult fél, fokozottan ügyeljen a károkozó fél adatainak pontos kitöltésére.

Csak olyan dokumentumot írjon alá, amelyet pontosan megértett.

Tartozekok:

szukseg eseten a berlo igenyelheti a kovetkezo eszkozoket:GPS, gyerekules.